Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Mojaha.
 • Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van Mojaha evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel.
 • Indien men zich daar niet aan houdt zijn wij genoodzaakt de bezoekers te vragen om de dansschool/ terrein te verlaten of laten verwijderen.
 • Personen die wegens wangedrag uit de dansschool verwijderd worden, zijn wij bevoegd tot de toegang van de dansschool te blijven weigeren. Indien dit gaat om de leerlingen die bezig zijn met een dans cursus, bestaat er geen restitutie van het lesgeld.
 • Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De directie van Mojaha is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.
 • Garderobe is geheel op eigen risico en verlies en/of beschadigingen van eigendommen valt niet onder de verantwoordelijk/ toezicht van Mojaha.
 • Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang ingetrokken worden.

Algemene voorwaarden; Inschrijvingen / Uitschrijvingen

 • Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de directie van Mojaha schriftelijk een andere termijn met de deelnemer is overeengekomen. Inschrijving kan zowel via inschrijfformulier of op de website geschieden. Na inschrijving is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd.
 • Mojaha dansschool zal zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaan en zullen die niet aan derden overdragen.
 • De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, langdurige ziekte, etc. Ingeval van annulering heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige lesgeld minus de eventueel gevolgde lessen.
 • Een cursus eindigt nadat de serie lessen waaruit de cursus bestaat is geëindigd. Indien een cursus tussentijds wordt beëindigd door de deelnemer dan blijft het volledige bedrag voor de cursus waarvoor is ingeschreven verschuldigd.

Algemene voorwaarden; Cursus

 • Cursus lessen bestaan uit 8 weken van een uur dansles. Tijdstip wordt bepaald aan de hand van de cursus die de cursist volgt.
 • De lessen worden gegeven door een of meerdere gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgd.
 • De deelnemer dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan in overleg tussen deelnemer en dans docent/ dans school Mojaha. Dit geldt niet voor deelnemers die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen.
 • Het missen van een les, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging, daarna zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. De cursist wordt hiervan (mits bereikbaar) telefonisch of per mail op de hoogte gebracht. Informatie komt ook als eerste op de website te staan.

Algemene voorwaarden; Huisregels

 • Roken binnen en tijdens de lessen is niet toegestaan. Schade (boete e.d.) door overtreding van rookverbod wordt op de overtreder(s) verhaald.
 • Het is niet toegestaan om zelf meegenomen dranken of etenswaren te nuttigen.
 • Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht dan wel geschonken.
 • Kledingvoorschriften zijn niet verplicht, wel verzocht om gepast en fatsoenlijk gekleed te komen.
 • Hygiëne is belangrijk. Voor een plezante dans avond vraagt Mojaha vriendelijk aan ieder om daaraan te denken.

Klachten;

 • Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de directie ingediend te worden. De directie maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.